Nyheter

SENASTE NYTT, NÄMDÖ FIBER, ETAPP 2

 

Uppdatering 2018-08-22

Under semestertiden har arbetet gått framåt med lägre hastighet, men det kommer att växla upp i september.

Från 1 september får vi åter lägga sjökabel och siktar på att allt det arbetet ska vara klart under hösten. Vår egen markförläggning går enligt plan och nästan allt sådant i Nämdö skärgården är idag klart. Däremot har det uppstått en försening med Vattenfalls förläggning längs väg 690 mot Östanvik. Trafikverket anser att ungefär en kilometer av det schaktet ska grävas om, eftersom det ligger för nära vägbanan.

En gladare nyhet är att Aspö kommer att få sin fiber nergrävd, enligt en ny plan som Vattenfalls konsult tagit fram på önskemål av Aspöborna. Detta arbete är planerat till vintern 2018/2019. Sannolikt tar Vattenfall även med Ladholmen samtidigt.

Förläggningen längs Krokviksvägen till Tjusvik är klar, fibern ska blåsas in under hösten. Oklart när arbetet mot Norrängen och Krokvik/Krokudden ska påbörjas, men förhoppningsvis under hösten. Så även för vägen vidare mot Böte och från kyrkan till Solvik.

De områden som kommer att betjänas med luftkabel (bl a vissa fastigheter i Skärvassa, på Kalkberget, Högholmen, Ladholmen samt några öar runt Skoboraden), får den installerad under vintern 2018/våren 2019.

Arbete på egen tomt

Ni som ska få fiber indragen i höst, glöm inte att ni ska utföra arbetet på er egen fastighet före oktober månads utgång. Om man vill ha hjälp med det arbetet, v g fyll i blanketten och skicka till Nämdö fiber senast sista augusti. Se mer info under fliken ”Arbete på egen tomt”

Information om det pågående arbetet, Senaste uppdatering: 2018-07-02

Projekteringskartor finns nu tillgängliga för dig som vill se var fibern kommer att etableras

Karta Nämdö S rev 3

Karta Nämdö N rev 3

Årsredovisning och info från Stockholms Skärgårdsnät AB

Årsredovisning 2017 Stockholms Skärgårdsnät AB (2018-06-21)

Artikel om pågående projekt i Nexans kundtidning. (Nexan är tillverkare av fiberkablar)

Nexans kundtidning 2018

VARNING FÖR TRÄD! 2018-05-29

Alla ni som använder Krokviksvägen, t ex för att rasta hundar, var extra försiktiga de närmaste veckorna. Nu börjar Nordic Entreprenad lägga ut rör längs vägen för el och fiber. I samband med det kommer några ganska stora träd att fällas och det finns skäl att särskilt ta sig i akt om man hör en motorsåg. Arbetet kommer att börja vid Mastvägen och ske på vägens norra och östra sida ända fram till Tjusviks vattenverk, där rören kopplas ihop med det redan klara nätet i Tjusvik. Vattenfall fortsätter arbetet norrut från Tjusvik till Krokudden i höst, liksom avtaget mot Norrängen/Solhaga.

Conny Hörnstedt, Nordic Entreprenad och Yngve Hässler i Nämdö fiber samt hunden Qaksi vid avtagsvägen till Norrängen.

Upprustning av Krokviksvägen inledd 2018-05-17

Arbetet med den viktiga sträckan som ska förena fibernätet på östra och södra Nämdö med västra och nordvästra Nämdö har inletts. I samband med att 1,7 km av Krokviksvägen rustas upp till grusad väg mellan Mastvägen och Tjusvik, läggs fiber i schakt tillsammans med Vattenfalls högspänningskabel. Det arbetet är försenat ungefär en månad p g a sen isläggning, men beräknas bli klart i början-mitten av juli.

Vattenfalls entreprenörer är så gott som klara med att samförlägga el och fiber i Tjusvik. När arbetet med Krokviksvägen är klart vidtar arbetet på sträckan Tjusvik-Krokudden. Därifrån går det en sjökabel till Krokholmen och en till Skärvassa. Tillståndet att lägga sjökabel gick ut den 30 april och de ​södra​ delar​na​ av Nämdö skärgård som inte blev klara under våren, kommer att få sin sjökabel i höst.

Nämdö fiber har också en egen entreprenör i arbete med sträckan från teknikboden vid Hembygdsgården till vägkorsningen där Vattenfalls entreprenörer började schaktningen norrut längs väg 690 till Östanvik. Allt arbete längs vägen ​fram till Östanvik ​ska vara klart före slutet av maj månad.

Upphandlingen av entreprenör för inblåsningen av fiber är klar. Men på grund av att schaktningen gått långsammare än planerat är det ännu inte helt klart när vi kan börja koppla in de nya medlemmarna i etapp 2 på nätet.  Alla nya abonnenter kommer att bli informerade i god tid, eftersom inkopplingen kräver att en tekniker kommer in i den byggnad där kopplingsdosan ska sitta. Föreningen kommer att bistå sina nya abonnenter med råd och material till fiberdragningen över den egna fastigheten. Mer information om arbete på egen tomt skickas ut via mail samt uppdateras på hemsidan.

Imponerad minister 2018-05-11

Den 11 maj var Nämdö fiber medarrangör till en EU-dag med besök av Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Han kom i sällskap med Länsstyrelsens bredbandssamordnare Claes Palmgren och kommunalrådet Mikael Lindström (S), Värmdö kommun. Efter besök på Östanviks gård och besiktning av samförläggningen av kabel längs väg 690 och Krokviksvägen hölls ett öppet möte med deltagande av ett 50-tal fastboende och deltidsboende i Hembygdsgården. Diskussionen kom bland annat att handla om hur vi ska sköta och förvalta vårt nät i framtiden. Valet står mellan att hitta en form för att sköta det själv, eller att sälja ut nätet till en kommersiell aktör. Det senare alternativet anses i dagens läge riskfyllt. Kommunen är inte heller beredd att gå in som ägare, så vi bör sikta in oss på en lösning ihop med andra öar i skärgården.

Bucht, som själv är öbo (i Torne älv, på gränsen till Finland), var mäkta imponerad av det stora projekt som Nämdö Fiber deltar i tillsammans med våra grannöar inom ramen för Stockholms Skärgårdsnät. Det var också första gången vi fick besök på Nämdö av bredbandssamordnaren, som varit mycket hjälpsam med våra bidragsansökningar och som kommer att vara en viktig rådgivare även i framtiden.

Nämdö Fiber vill tacka Hembygdsföreningen för ett bra arrangemang.

 

Förseningar p g a kyla och sen isläggning 2018-04-18

Det kyliga vädret under andra halvan av februari och hela mars har försvårat både förläggning av sjökabel och för schaktning. Arbetet i Tjusvik är nu på väg att avslutas i och med att kopplingsskåp monteras för blåsning och indragning av fiber. Vattenfalls entreprenörer koncentrerar sig nu på att bli klara med hela sträckan från området intill gamla prästgården (där etapp 1 avslutades) och till Östanvik längs väg 690 samt vägen till masterna. Övriga delar av norra Nämdö och sträckan Tjusvik-Krokudden kommer att schaktas under sommaren eller tidig höst, liksom Norrängen/Solhaga. Vägen från kyrkan ner till Solvik schaktas senare under hösten.

Nämdö fibers egen entreprenör ska göra ett schakt från teknikboden vid hembygdsgården till vägkorsningen intill f d prästgården, där Vattenfalls schakt börjar. Därefter utförs arbetet på Villinge och Gillinge samt övriga mindre öar. Under maj-juni rustas den gamla Krokviksvägen upp mellan Mastvägen och Tjusvik. Samtidigt grävs schakt för el och fiber, som kopplar ihop nätet till västra och norra delarna av Nämdö med intilliggande öar.

Länsstyrelsen har gett Nämdö fiber förlängt tillstånd att lägga sjökabel fram till april månads slut. Arbetet är klart på västra Nämdö och pågår på öarna runt norra Nämdö. Förläggning av sjökabel på öarna söder om Nämdö kommer att påbörjas i september. All förläggning av sjökabel torde kunna avslutas senast mitten av oktober.

I detta skede är tidplanen för upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar, inblåsning och inkoppling av fiber inte helt färdig. Troligtvis påbörjas detta arbete under sensommaren. Vi siktar på att de första nya anslutningarna ska kunna kopplas in under hösten.

Pågående grävning i Tjusvik där vi samförlägger med Vattenfall.

Övergripande tidsplan:

 • Jan-April 2018 lägger vi ut så mycket sjökabel vi hinner innan vårt tillstånd för kabelförläggning går ut (30/4).
 • Sep-okt 2018 lägger vi ut resterande sjökabel.
 • April-okt 2018 pågår schaktning och markförläggning i hela Nämdöskärgården utom Aspö, Ladholmen, Söderö.
 • Samförläggning av kabel kommer att ske på Aspö, där Vattenfall nu planerar att ta bort merparten av alla stolpar.
 • Upphängning av fiber i Vattenfalls stolpar påbörjas troligen under hösten på Nämdö (främst Kalkberget, Vedviken, Skärvassa). På Ladholmen planerar Vattenfall att byta ut flertalet stolpar mot nya, vilket inte blir klart förrän våren 2019. Därefter påbörjas arbetet med att hänga upp fiber där och på Högholmen (här byts inga stolpar ut)
 • Övergripande plan är att hela Nämdö med kringliggande mindre öar liksom även Skoboraden (Hemskär. Högholmen, Ängskär ända ner till Gillinge/Villinge/Gymmerholmen) blir anslutna till fibernätet med början under hösten 2018. Detta arbete kommer dock att pågå även under våren 2019.
 • Under andra halvåret 2019 ansluts Aspö, Högholmen, Ladholmen och Söderholmen.

 

Dags att teckna anslutningsavtal!!

Är du inte medlem än? Gå till fliken ”Intresseanmälan” och skicka in din intresseanmälan snarast!

För medlemmar gäller följande:

Hur blir jag ansluten?

 1. Du som är medlem kommer under hösten att få anslutningsavtal och installationsavtal skickat till dig för att underteckna och återsända till Nämdö fiber.
 2. Nämdö fiber får inga förskott på beviljade bidrag. Vi är därför beroende av att så många som möjligt betalar det kapitaltillskott, som beslutats av föreningen.
 3. A) Om Du tillhör de som planeras att få fiber installerad under 2018, får du en faktura på 25 000 kr att betala före årets slut 2017.
 4. B) Om Du tillhör de som planeras få fiber installerad under 2019, får du en faktura på 25 000 kr att betala under 2018. För att stärka Nämdö Fibers ekonomi är det dock mycket välkommet om även dessa medlemmar kan betala under 2017. Fyll i så fall i blanketten ”Jag önskar få faktura på kapitaltillskott redan under 2017” och återsänd i svarskuvertet.
 5. I samband med att fiber installeras i Din fastighet, kommer Du att få en faktura för anslutningsavgift på 4 800 kr + moms. Efter ROT-avdrag blir kostnaden ungefär 5 000 kr inkl moms.

 Senaste info från extra föreningsstämma 2017-09-16

Glädjande besked! Bidrag för etapp 2 är beviljat och projekteringen och förberedelser är i full gång!

Du är väl medlem? Hjälp oss att värva dina grannar, en fiberanslutning på Nämdö kommer aldrig att bli billigare än nu så ta chansen och skicka in en intresseanmälan!

Presentation från årsstämman 2017-04-30

För mer info om årststämman, se PDF nedan

01 Nämdöfiber – Årsstämma april 2017 v 1 0

 

Länsstyrelsens beslut om stöd till bredbandsutbyggnad i skärgården, 2017-03-08!

Nämdö Fiber har glädjen att presentera att Stockholms Skärgårdsnät AB har fått sin ansökan beviljad!

I bolaget ingår fiberföreningarna från Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö. Projektet innebär att ett stort antal öar i skärgårdens södra-mellersta del kommer att länkas samman med optisk fiber!

För mer info, se PDF och länk till Länstyrelsens hemsida nedan:

2017-03-09 Release bidragsbeslut SSN AB

Mer info finns på Länsstyrelsens hemsida – här!

 

Ny bredbandsförening bildad! 2016-12-15

För medlemmarnas kännedom har nu Stockholms Skärgårdsnät AB bildats och en ny ansökan är inlämnad till Jordbruksverket.

Se bifogat pressinfo.

pressinfo-nf-medlemmar

 

Nämdö Fibers extrastämma 2016-12-03

Protokollet från extrastämman bifogas tillsammans med presentationen, bilaga 2, som användes på stämman.

Röstlängden, bilaga 1, bifogas ej. Protokollet är justerat per mejl

2016-12-03-stockholms-skargardsnat-ab-oversiktlig-presentation-for-utskick-bilaga-2

2016-12-03-protokoll-extra-medlemsstamma-namdo-fiber-justerat-per-mejl

 

Tidigare medlemsutskick 2016-05-30

Till samtliga medlemmar NFEF 160530

 

Etapp 2. 2016-05-30

Just nu pågår projektering för nätutbyggnaden av etapp 2 för Nämdö Fibers nät. En stor fördel jämfört med etapp 1 är att Nämdö Fiber siktar på att samförlägga kabel med Vattenfall som planerar att uppdaterar sitt elnät i området med att lägga markkabel mm. Detta medför många fördelar, inte bara ekonomiskt, utan även att man på ett effektivt sätt minimerar miljöpåverkan i samband med förläggning av infrastruktur, samt att vi kan samarbeta med en erfaren och ej konkurrerande infrastruktursleverantör. Ideella projekt av den här storleken ställer ofta mycket höga krav på just samarbetet, och det är bara genom ett bra lagarbete som projektet kan bli lyckat.

Pågående kampanj! Se PDF nedan:

Missa inte chansen_Nämdö Fiber

 

Vilka områden diskuteras för etapp 2. 2016-05-30

I stora drag: Från Nämdö Kyrka och hela ön Nämdö norrut, Ladholmen, Aspö, Högholmen, Krokholmen, Käckskär, Idö, Idöborg, Boskapsön, Hemskär, Högholmarna, Gymmerholmen, Norsholmen, Mörtöklobb, Jungfruskär, Vånö, Gillinge och Villingeområdet. Vi kommer uppdatera med mer information utefter projekteringen fortlöper. Hela etapp 2 området har en potential på 487 fastigheter  och vi har i skrivande stund drygt 200 intresseanmälningar. Ju fler som anmäler sig desto billigare blir det för varje fastighetsägare.

Har du frågor som gäller specifikt där du bor så tveka inte på höra av dig till områdesansvarig just där du har en fastighet, läs mer under fliken ”Kontakt”.

Vill du veta mer om vilka möjligheter Nämdö Fibers nät skapar för dig gå in under fliken ”Intresseanmälan”